top of page

Music Immersion Experience Program Electives 

Anchor 1

What Are MIE Electives?

MIE Elective Classes are optional classes that take place AFTER the MIE Fundamental period.  Electives are optional for students in grades 1-5. There is no charge to participate.

 

To Enroll:

Read through class descriptions below, then click the "Enroll" button at the top of this page. 

Note: Enrollment in a MIE Elective is dependent on availability and scheduling of classes. 

¿Qué son los electivos MIE?

Las Clases Optativas de MIE son clases opcionales que tienen lugar después de la clase de Música Fundamental de MIE en ciertos días de la semana. Las clases optativas son opcionales para los alumnos en los grados del 1º al 5º. No hay costo alguno por participar. Si desea inscribir a su hijo/a en una clase optativa de MIE  por favor Lea las descripciones de las clases a continuación, luego haga clic en el botón "Inscribirse" en la parte superior de esta página.

Importante: la Inscripción en una Clase Optativa de MIE depende de la disponibilidad y de la programación de las clases. 

Các môn tự chọn MIE là gì?

Khóa học tự chọn MIE là các lớp học tự chọn được tổ chức SAU các lớp học Âm Nhạc Cơ Bản vào những ngày nhất định trong tuần. Khóa học tự chọn là không bắt buộc cho các em học sinh lớp 1 đến 5. Lớp học hoàn toàn miễn phí. Nếu quý vị muốn ghi danh cho con em mình vào học các khóa học tự chọn MIE cho năm học 2019-2020, xin vui lòng đọc kỹ thông tin miêu tả về khoá học dưới đây, và sau đó điền hoàn chỉnh mẫu đơn Ghi Danh Tự Chọn và nộp lại cho văn phòng MIE (văn phòng)Quan trọng: Việc ghi danh vào một môn tự chọn MIE phụ thuộc vào sự sẵn có và lên lịch các lớp học. 

什么是MIE选修课?

MIE選修課是在MIE基礎音樂課程以外於特定日子進行的可選課程。 是1-5年級學生的選修課。選修課程是免費的。 如果您想參加2019-2020學年的MIE選修課,請閱讀以下課程說明,然後填寫所附的選修表格,並交回辦公室

IMG_4860.JPG

Piano

T/Th, & MWF 

Grades 1-5

Learn how to play the piano in a group setting. Aprende a tocar el piano en grupo.

Học cách chơi piano trong một nhóm.

了解如何在小組中學彈鋼琴

IMG_7597.JPG

Camerata

T/Th Only

Grades 1-5

Create music in small groups, learn to improvise and write songs.

Crear música en pequeños grupos. Aprende a improvisar y escribir canciones.

Đối với những học sinh yêu thích chơi đàn vi ô lông, muốn học thêm âm nhạc và biểu diễn thường xuyên hơn.

對於喜歡彈小提琴的學生,想要學習更多的音樂和演奏更多

B7CB515E-55DF-451F-8078-F772A4CE49EB_1_201_a.jpeg

Folklorico

T/Th Only

Grades 1-5

Learn and perform traditional Mexican folk dances. This class performs with Mariachi.

Aprende bailes tradicionales mexicanos. Esta clase se presenta con 4/5 Folklórico y Mariachi.

học các điệu múa dân gian truyền thống từ Mexico. Lớp học này biểu diễn với 4/5 Folklorico và Mariachi.

学习墨西哥的传统民间舞蹈。本课程与4/5 Folklorico和Mariachi一起表演。

Mariachi.jpeg

Mariachi San Gabriel!

MWF Only 

Grades 4-5 

4th -8th Grade SGUSD students may sign up to be in Mariachi San Gabriel. This group performs often throughout the year, and has extra rehearsals. 

4º-8º grado Los estudiantes de SGUSD pueden inscribirse para estar en Mariachi San GAbriel. Este grupo se presenta a menudo durante todo el año y tiene ensayos adicionales. 

Học sinh lớp 4 đến lớp 8 SGUSD có thể đăng ký để được ở Mariachi San Gabriel. Nhóm này thực hiện thường xuyên trong suốt cả năm, và có các buổi tập thêm. 

四年级到八年级的SGUSD学生可以报名参加Mariachi San Gabriel。这个小组经常全年表演,并且有排练。

IMG_3130.jpg

Guitar

T/Th, & MWF 

Grades 1-5

Learn how to play the guitar in a group setting. Aprende a tocar la guitarra en grupo

Học cách chơi guitar trong một nhóm.

結他

IMG_0330[1].jpeg

Percussion Ensemble

MWF Only

Grades 1-5

Learn to play the rhythms of a variety of styles and cultures on all percussion instruments

Aprenda a tocar los ritmos de una variedad de estilos y culturas en todos los instrumentos de percusión.

Học cách chơi các nhịp điệu của một loạt các phong cách và văn hóa trên tất cả các nhạc cụ gõ.

学习在所有打击乐器上演奏各种风格和文化的节奏

IMG_4417[1].JPG

Handbell Choir

MWF Only

Grades 1-5

This unique class will teach you the basics of playing the Handbells. You will learn to play with others as though you are one person!

Esta clase única te enseñará los fundamentos de tocar las Campanas/Handbells. ¡Aprenderás a tocar con los demás como si fueras una sola persona!

Lớp học độc đáo này sẽ dạy cho bạn những điều cơ bản về chơi Handbells. Bạn sẽ học chơi với những người khác như bạn chơi với chính bản thân mình!

這個獨特的課程將教你玩手鈴的基礎知識。 你會學會和別人一起玩,好像你是一個人

IMG_3137.jpg

Pre-Mariachi

MWF Only

Grades 1-3 Only

Learn the fundamentals of Mariachi through rehearsing classic and modern Mexican songs, learning Mariachi history, and Mariachi culture.

Aprenda los fundamentos del mariachi a través del ensayo de canciones mexicanas clásicas y modernas, aprendiendo la historia y la cultura del mariachi.

Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của Mariachi thông qua việc luyện tập các bài hát Mexico cổ điển và hiện đại, tìm hiểu lịch sử Mariachi và văn hóa mariachi.

通過排練經典和現代墨西哥歌曲、學習墨西哥流浪樂隊歷史和墨西哥流浪樂隊文化,了解墨西哥流浪樂隊的基礎知識。

IMG_7561.JPG

Ukulele

T/Th, & MWF

Grades 1-5

The Ukulele is a Hawaiian instrument with 4 strings, played in a similar way to the guitar.

Aprende a tocar la guitarra en grupo.

Ukulele là một nhạc cụ của Hawaii với 4 dây, được chơi theo cách tương tự như đàn ghi ta.

是夏威夷的四弦樂器,跟結他相似的方式演奏。

IMG_7970.JPG

Dance

MWF Only

Grades 4-5

Learn to dance various styles from hip hop to swing!

Aprende numerosos estilos de baile desde el hip hop hasta el swing.

học các phong cách nhảy khác nhau từ hip hop đến swing.

从嘻哈到秋千学习各种风格的舞蹈

29317EE4-94AA-4F00-8DBB-976357E89662_1_201_a.heic

Rock Band

T/Th Only

Grades 4-5

Learn to play rock and roll music in small groups. 

Aprende a tocar rock and roll en pequeños grupos.

Học cách chơi nhạc rock and roll trong các nhóm nhỏ.

学习小组播放摇滚音乐。

bottom of page